Vakmanschap

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Het ministerie heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden, waaronder rechtshandhaving, criminaliteitspreventie, juridische dienstverlening en immigratiebeleid. Binnen JenV werken verschillende organisaties die elk een specifieke rol vervullen in het realiseren van deze doelstellingen nauw samen.

In totaal werken er bijna 165.000 mensen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op deze pagina vind je een volledig en uitgebreid overzicht van alle onderdelen van de organisatie. Door samen te werken en hun specifieke taken uit te voeren, dragen deze organisaties bij aan de handhaving van de rechtsstaat, het waarborgen van veiligheid en het beschermen van de rechten van alle burgers in Nederland.

Enkele belangrijke JenV organisaties zijn:

Nationale Politie

De Nationale Politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, het opsporen van criminaliteit en het bieden van hulp aan burgers.

Openbaar Ministerie (OM)

Het OM voert strafrechtelijke vervolging uit en houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door onderzoek te verrichten en verdachten te vervolgen voor strafbare feiten.

Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI)

DJI beheert gevangenissen, detentiecentra en jeugdinrichtingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van straffen en maatregelen.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De IND beoordeelt aanvragen voor verblijfsvergunningen, asiel en naturalisatie en voert het Nederlandse migratiebeleid uit.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

DT&V organiseert de terugkeer van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Zij bieden onderdak, basisvoorzieningen en ondersteuning aan mensen die een asielaanvraag indienen.

Naast deze organisaties spelen het Nationale Cyber Security Centrum (NCSC), de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid in Nederland.